La nova VIA per revolucionar la secundària


Via ESO és el projecte de llibres de text d’Andana Editorial per a l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura, en l’educació secundària. L’assignatura de Valencià no solament ha d’aspirar a formar, sinó que s’ha d’enfrontar a un repte afegit: fer parlants i fomentar actituds positives cap al valencià. Sabem que l’ESO és una etapa de molts canvis i adaptacions, per això et proposem uns manuals que segueixen la metodologia d’èxit del Via oberta per a batxillerat.

Llibre Via ESO
Llibre Via ESO
Llibre Via ESO

Amb quina metodología?

Amb aquest objectiu, Via ESO proposa una metodologia activa i innovadora. Oferim activitats dinàmiques, entretingudes i molt variades, perquè l’alumnat puga aprendre i, alhora, fer seua la llengua.
Combinem activitats individuals, en parella i en grup. Una bateria molt àmplia d’activitats d’àudio i també de recursos audiovisuals, que donen una visió viva i moderna de la llengua. A més, t’oferim materials digitals complementaris per augmentar la motivació i per poder enllaçar amb el treball per àmbits.

Connecta amb el teu alumnat de llengua i literatura en ESO i Batxillerat, amb material atractiu i actual, perquè el valencià siga molt més que una assignatura

Com treballem?

Hem estructurat el llibre en nou apartats que combinen tots els continguts i competències del currículum:

Què en saps?

Proposem activitats de presa de contacte, que vinculen l’alumnat amb el món actual (música, cinema, valors). Es tracta d’activitats inicials, motivadores, on es fomenta la cohesió de grup i l’aprenentatge cooperatiu, en grup o parella.

En parlem?

L’expressió oral té un paper fonamental. Totes les seccions de Via ESO inclouen activitats d’expressió oral. Apliquem la metodologia de L2, per a crear situacions comunicatives que faciliten el diàleg, la dramatització, la recitació, l’exposició o l’argumentació. amb activitats en parella i en grup.

Llegint i enraonant

En primer i segon d’ESO proposem activitats a partir de fragments de textos per a treballar les diferents tipologies textuals. Es fomenten les activitats orals i d’àudio, per assolir una òptima expressió i comprensió oral i escrita.

Literatura

En tercer i quart d’ESO, la història de la literatura té una secció pròpia. Però no com a simple teoria, sinó com a punt de partida per a treballar els textos literaris. Es combinen textos de les èpoques estudiades amb textos contemporanis més pròxims a l’alumnat.

La cuina de l’escriptura

Treballem l’expressió escrita a la manera d’un taller literari, a partir de les diferents tipologies textuals i gèneres, per tal de fomentar la creativitat, la comprensió i l’expressió.

Tarannà

Les actituds lingüístiques i la sociolingüística s’ha de treballar en tota l’ESO. No solament des d’un punt de vista teòric (conceptes bàsics), sinó sobretot pràctic:les activitats creen situacions per a fer reflexionar l’alumnat sobre l’ús de les llengües, sobre la situació sociolingüística del valencià i de la resta de llengües del món, sobre els prejudicis lingüístics. Es tracta d’afavorir una actitud positiva cap a la llengua i combatre els prejudicis.

De lletra

L’aprenentatge d’una llengua implica dominar la gramàtica, la morfologia, la sintaxi i la fonètica. Les activitats són sistemàtiques i, alhora, combinen exercicis d’àudio i vídeo.

Lèxic

El domini del vocabulari és una eina fonamental en l’aprenentatge de llengües. Tractem els aspectes relacionats amb la semàntica i el vocabulari bàsic.

El club dels projectes

Cada lliçó proposa un projecte relacionat amb les noves tecnologies: l’elaboració de continguts amb àudio, booktrailers, videopoemes, novel·la gràfica. Hem d’aprofitar tots els avanços informàtics i tecnològics i incorporar-los a l’aula.

Autoavaluació

Al final de cada lliçó, presentem una bateria d’activitats per a repassar els continguts estudiats fins al moment.

Annexos

Al final de cada llibre, hem afegit recursos i enllaços complementaris de caràcter pràctic (dramatitzacions, música, cinema, lectures).